คมวาทะ มหาตมะ คานธี (1)


มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi 1869 - 1948) ผู้นำทางการเมืองและจิตวิญญาณของอินเดีย บุรุษผู้ได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของอินเดีย ชาวอินเดียขนานนามท่านว่าเป็น "มหาตมะ" (Mahatma) หรือ"จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่" (the Great Soul) ท่านเกิดเมื่อ 2 ตุลาคม 1869 และถูกลอบสังหารเสียชีวิต เมื่อ 30 มกราคม 1948 เหลือทิ้งไว้แต่เพียงมรดกทางความคิด เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจแก่อนุชนคนรุ่นหลังต่อไป


และบางส่วนของคมวาทะมหาตมะ คานธี เราขอคัดมานำเสนอดังต่อไปนี้

The future depends on what we do in the present.
"อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเราทำในปัจจุบันนี้"

A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes.
"มนุษย์เรา คือ ผลผลิตทางความคิดของตน สิ่งที่เขาคิดเขาจึงเป็น"

Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.
"มุ่งไปที่ความกลมกลืนของความคิด คำพูด และการกระทำอย่างเต็มที่เสมอ มุ่งไปที่ชำระล้างความคิดตนให้บริสุทธิ์เสมอ แล้วทุกสิ่งก็จะดีเอง"

Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes.
"เสรีภาพ นั้นไม่คุ้มค่าที่จะมี ถ้ามันไม่ได้รวมเสรีภาพในการทำความผิดไว้ด้วย"

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
"ความสุข เกิดขึ้นเมื่อ สิ่งที่เธอคิด สิ่งที่เธอพูด และสิ่งที่เธอทำประสานกลมกลืนกัน"

I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary; the evil it does is permanent.
"ข้าพเจ้าคัดค้านความรุนแรง เพราะดูเหมือนว่าเมื่อทำความดี ความดีนั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วครู่ แต่ความชั่วนั้นเป็นสิ่งถาวร"

The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.
"คนอ่อนแอไม่เคยให้อภัย การให้อภัยเป็นคุณลักษณะของคนเข้มแข็ง"

Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it.
"สิ่งใดก็ตามที่เธอทำอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ที่สำคัญมากๆ ก็คือ เธอได้ลงมือทำมัน"

You must be the change you want to see in the world.
"เธอต้องเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เธออยากจะเห็นในโลกนี้"

Whenever you are confronted with an opponent, conquer him with love.
"เมื่อใดก็ตามที่เธอเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ ให้เอาชนะเขาด้วยความรัก"

Victory attained by violence is tantamount to a defeat, for it is momentary.
"ชัยชนะที่ได้มาโดยการใช้กำลัง ก็ไม่ต่างอะไรกับความพ่ายแพ้ เพราะมันเป็นเพียงสิ่งชั่วครู่"

ยังมีอีก...โปรดติดตามต่อไป

โดย poowiang